De sidste dage i Bangkok

The Grand Palace

Bangkok day 2: 08.03.2023

De sidste dage i Bangkok. Natten til anden dagen, gik med at vi et par gange blev vækket af fulde folk der kom hjem. Det er jo en del af det når man bosætter sig tæt på Khao San road. Der var fest ude på gangen, lige foran vores dør, til jeg gik ud og bedte dem om dæmpe sig. Så var der lidt ro; til nye folk kom hjem.. Så en lidt urolig første rigtige nat i Bangkok Thailand.

Vi stod op omkring kl.8, og gjorde klar til dagen. Efter en lækker morgenmad fandt vi igen en grab og tog ud for at se The Grand Palace. Jeg har set det før men det var lige så smukt som jeg husker det! Vejret var hedt og pigerne havde ikke fået helt langærmede trøjer med. Det endte med at nærmest blev sprunget på, så snart vi var ude af taxien. Aldrig har jeg set nogen dukke så hurtigt op, ud af ingenting. Pludselig stod sælgeren, en ældre kvinde der bare. Pigerne er nu de stolte ejere af matchende trøjer i hver deres farver! Heldigvis passede de til resten af outfittet. De mange smukke templer er uden sammenligning til noget vi har hjemme i Danmark. Desværre er det ikke muligt at tage billeder inde i selve templet, men det var fantastisk og majestætisk.

Vertigo Moon Bar & Khao San Road

Da vi kom tilbage fik vi en lækker frokost bestående af pizza, Cæsarsalat og kolde øl. Pigerne ville efterfølgende gerne undersøge poolen lidt længere nede af vejen, men da der var fuldt optaget, endte de med at hygge på en bar/restaurant med lækker drink. Imens blev jeg på hotellet, og fik skrevet for dagen før.

Omrking kl.16.30 fik vi alle et bad, og tog en grab ind for at se udsigten fra 60 etagers højde på Vertigo Moon bar. Her fik vi en fancy drink – og sikkert den dyreste drink på turen. Vi havde sigtet efter at se solnedgangen, men nåede den ikke da vi sad en time fast i trafikken. Udsigten vejede dog op, og skuffede ikke, så selvom der ingen solnedgang var – var det stadig fantastisk.
Det er klart en oplevelse jeg vil anbefale alle at give sig selv, hvis man besøger Bangkok.

Herefter fik vi indviet Khao San Road med en bytur – jeg blev til lidt over 1, og gik derefter hjem i seng.
Pigerne havde mødt nogle danskere, og kom hjem senere på natten efter og ha hygget sig i deres selskab. 

– Josie 

Hangovers & Cruise på Chao Phraya floden

Bangkok day 3: 09.03.2023

Da vi ikke har mange dage booket, har der været meget på programmet fra dag et. De sidste dage i Bangkok, skal nydes. Jeg vågnede omkring kl.11 men kunne se at pigerne stadig sov som sten og besluttede mig for at prøve at ligge lidt længere i sengen. Da vi stod op omkring kl.12.30-13, fik vi tømmermænds morgenmad, som bestod af pizza og cola. Mine tømmermænd var heldigvis ikke vilde. Jeg tog et par panodiler da jeg kom hjem, og drak en halv liter vand, det har min erfaring sagt mig, hjælper.
Men jeg var selvfølgelig heller ikke ude til sent om aftenen.

Herefter gik vi en tur og slappede af på en hyggelig restaurant/bar.
Omkring kl.17 tog vi op for at finde en tuk tuk, da vi efterhånden kunne se at de kom hurtigere frem igennem trafikpropperne.

Viva Alangka Cruise

Vi var derfor i meget god tid til den næste udflugt. Et Cruise skib med buffet ned af Chao Phraya floden, for af se den smukke udsigt. Vi sejlede med en båd der hedder Viva Alangka Cruise.
(Ved at klikke på navnet kan du via link, se hvor vi bookede vores tur og hvad det koster alt efter dato og ønske; aften/nat).
På cruiset var der inkluderet en kæmpe buffet med Thai mad, sushi og lidt af Vestens mad. Der var underholdning i form af traditionel Thailandsk danseshow, selvom vi kun lige fik et glimt af det. Vi havde nemlig fået rigtig gode pladser på spidsen af båden, men et stykke fra underholdningen og buffeten.

Der havde ikke været billetter til den tur der var til solnedgangen, derfor tog vi “natteturen” hvor vi sejlede omkring kl.20 og var tilbage ca kl.22. De store bygninger, broer og højhuse var oplyst og gav genskær i floden, og templerne vi passerede fik en ekstra smuk effekt. 

Efter vores Cruise tog vi en tuk tuk tilbage denne gang med livet som indsats – shit han kørte stærkt. Kørte over for rødt, overhalde inden og udenom, kørte i den forkerte vejbane og jeg kunne blive ved – det var virkelig en oplevelse! Han fik desværre ingen drikkepenge.
Tilbage på hotellet gik vi seng, efter pigerne havde fået en øl. Næste dag skulle vi tjekke ud og videre til Chiang Mai.
Man må sige at de sidste dage i Bangkok, har været godt fyldte med spændende oplevelser.

 

– Josie

ENGLISH

The Grand Palace

Bangkok day 2: 08.03.2023

The night to the second day passed with us being woken a couple of times by drunk people coming home. That is part of it when you settle close to Khao San road. There was a party out in the hallway, right in front of our door, until I went out and asked them to quiet down. Then there was a little calm; until the next group of people came home.. So a slightly restless first real night in Thailand.

We got up around 8 am and got ready for the day. After a delicious breakfast, we again found a grab and went out to see The Grand Palace. I’ve seen it before but it was just as beautiful as I remember it! The weather was hot and the girls hadn’t brought long-sleeved shirts. We ended up being almost jumped, as soon as we got out of the taxi. Never have I ever seen someone appear so quickly, out of nowhere. Suddenly the seller, an elderly woman just stood there. The girls are now the proud new owners of matching sweaters in each of their colors! Fortunately, they matched the rest of the outfit. The many beautiful temples are incomparable to anything we have at home in Denmark. Unfortunately it is not possible to take pictures inside the temple itself, but it was amazing and majestic.

Vertigo Moon Bar & Khao San Road

When we got back we had a delicious lunch consisting of pizza, Caesar salad and cold beer. Afterwards, the girls wanted to check out the pool a little further down the road, but as it was fully booked, they ended up enjoying themselves at a bar/restaurant with a delicious drink. In the meantime, I stayed at the hotel and got written for the day before.

Around 4.30pm we all had a shower and took a grab in to see the view from 60 floors up at the Vertigo Moon bar. Here we got a fancy drink – and probably the most expensive drink on the trip. We had aimed to see the sunset, but didn’t make it as we were stuck in traffic for an hour. The night view made up for it though, and didn’t disappoint, so even though there was no sunset – it was still amazing.
It is definitely an experience I would recommend everyone to give themselves if they visit Bangkok.

Afterwards, the girls were introduced to Khao San Road with a city tour – I stayed until a little past 1, and then went home to bed.
The girls had met some Danes, and came home later that night after enjoying themselves in their company.
– Josie

Hangovers & Cruise on the Chao Phraya River

Bangkok day 3: 09.03.2023

I woke up around 11am but could see that the girls were still sound asleep and decided to try to stay in bed a little longer. When we got up around 12.30-1pm, we had a hangover breakfast, which consisted of pizza and coke. Luckily my hangover wasn’t wild. I took a few panodils when I got home and drank half a liter of water, my experience has told me that helps.
But of course I wasn’t out late in the evening either. Afterwards we went for a walk and relaxed at a cozy restaurant/bar.
Around 5 pm we went up to find a tuk tuk, as we gradually could see that they were getting faster through the traffic jams.

Viva Alangka Cruise

We were therefore in very good time for the next excursion. A cruise ship with buffet down the Chao Phraya river, to see the beautiful view. We sailed with a boat called Viva Alangka Cruise. The cruise included a huge buffet with Thai food, sushi and a bit of Western food. There was entertainment in the form of a traditional Thai dance show, although we only got a glimpse of it.
We had got really good seats at the head of the boat tho, but a bit far from the entertainment and the buffet.

There had been no tickets for the sunset trip, so we took the “night trip” where we sailed around 8pm and were back around 10pm. The large buildings, bridges and high-rises were illuminated and reflected in the river, and the temples we passed had an extra beautiful effect.

After our Cruise we took a tuk tuk back this time with life at stake – damn, he was driving fast. Driving through red lights, overtaking inside and out, driving in the wrong lane and I could keep going – it was really an experience! He didn’t get a tip tho.
Back at the hotel we went to bed after the girls had a beer. The next day where check out day, and on to Chiang Mai.
– Josie

Read day 1 and my last post by clicking here!

En tanke om “De sidste dage i Bangkok

  1. Pingback: Chiang Mai -

Skriv et svar